Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. Kontaktní údaje správce:

 

Správcem osobních údajů je Mgr. Lucie Zieglerová, IČ 03509974, se sídlem Francouzská 79, 602 00 Brno (dále už pouze jako „správce“).

 

2. Jaké osobní údaje správce zpracovává:

 

Osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Správce zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění smlouvy. Jedná se zejména o osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace v souvislosti s plněním smlouvy – příjmení a telefonní číslo.

 

Zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (předání osobních údajů při uzavírání smluvního vztahu).

 

3. Poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně.

 

4. Doba uložení osobních údajů:

 

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

 

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti, je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.

 

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu 5 let.

Po skončení doby oprávněného zpracování správce přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:

 

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:

 

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich správce zpracovává;

 

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;

 

c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany správce v rozporu se zákonem;

 

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;

 

e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);

 

f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

 

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na správce, a to písemně do sídla společnosti na adrese Lucie Zieglerová, Francouzská 79, 602 00 Brno. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Obchodní podmínky a reklamační řád

Masáže Galerka, Lucie Zieglerová, Slaměníkova 986/1, 614 00 Brno

Provozovatel: Lucie Zieglerová, tel. 737 541 728, IČO 03509974, Slaměníkova 986/1, 614 00 BRNO

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu v provozovně Masáže Galerka, tel. 737 541 728, IČO 03509974, SLAMĚNÍKOVA 986/1, 614 00 BRNO, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového formuláře na www.masaze-galerka.cz.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu  dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3 Předčasný příchod

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu  se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu

2.6. Odmítnutí masáže

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) zákazník se dostaví  se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví  se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže

a)  u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c)  u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d)  bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost

Zákazníka mohou doprovázet jako návštěvníci max. dvě dospělé osoby (popřípadě děti). Studio není zařízeno na přítomnost zvířat.

2.9. Odchod ze studia

Studio poskytuje zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20-ti minut po skončení.

2.10. Osobní věci a cennosti

Studio poskytuje zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je při první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník

Ceník  je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je 4 měsíce od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2015.